Nyereményjáték Szabályzat - Molecz-fény

Molecz Fény hivatalos nyereményjátéka

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Molecz Fény hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/moleczlampak) meghirdetett ingyenes „Nyerj 70 000 forint értékű ajándékutalványt” nevű Nyereményjátékára vonatkozik (a továbbiakban: Játék).

A lebonyolításban résztvevő szervezetek:
A Játék Szervezője a MOLECZ-FÉNY Kft. (székhely: 1114 Budapest, Ulászló utca 27. fszt. 1.), a továbbiakban: Szervező.
A Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat a Dog and Pony Kft. (székhely: 1067 Budapest, Eötvös utca 25/a), a továbbiakban: „Lebonyolító” végzi.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
· a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
· egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama
A Játék kezdete: 2022.01.15.
A Játék vége: 2022.05.14.

3. Jelentkezés a Játékra
A Játékra jelentkezni a Játék posztjában leírt kérdésre, a Molecz Fény hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/moleczlampak) a nyereményjátékot hirdető bejegyzés alatt, kommentben történő válaszadással lehet.
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a Játékos teljes nevének megadása - melyeket az eredményhirdetést követően egyeztetünk a nyertessel.

4. A nyereményjáték idő előtti befejezése
A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy előre nem látható körülmények miatt, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa a nyereményjáték részeit, megszakítsa vagy befejezze a nyereményjátékot. Ez utóbbi különösen akkor érvényes, ha szoftver- és/vagy hardverhibák jelentkeznek, és/vagy egyéb technikai és/vagy jogi okok befolyásolják vagy lehetetlenné teszik a nyereményjáték szabályos, előírásszerű végrehajtását.

5. Nyeremény
A Játék során 1 darab 70 000 forint értékű ajándékutalvány kerül kiosztásra, amely felhasználható a MOLECZ-FÉNY Kft. Budapest, Karolina út 17-es házszám alatti üzletében. A nyeremény másra nem ruházható át. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

6. A nyertes kiválasztása, nyertes értesítése
A nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A Lebonyolító a promóciós bejegyzés alá írt kommentek szerzői közül számítógépes programmal, véletlenszerűen sorsol.

A sorsolás időpontja: 2022.05.17.

A Szervező a Játék nyertesét a kiválasztást követően 48 órán belül Facebookon értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

7. Nyeremény kézbesítése
A 70 000 forintos névre szóló ajándékutalványt a Lebonyolító e-mailen keresztül küldi el a Nyertesnek, amit a Nyertes a MOLECZ-FÉNY Kft. Budapest, Karolina út 17-es házszám alatti üzletében tud beváltani, az ajándékutalvány, valamint a nyertes személyi igazolványának felmutatásával 2022. június 1-ig.

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.
Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén 48 órán belül elérni, akkor új nyertes kerül kisorsolásra.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8. Adatkezelés
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.
A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.
A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Lebonyolító (Dog and Pony Kft.) nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:
· A Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait - nevét, telefonszámát és lakcímét - a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyeremény kézbesítéséhez felhasználja;
A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400).
A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb, a jelen Nyereményjáték Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

9. Felelősségkizárás
A regisztráció vagy pályázatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit, a nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igénnyel kapcsolatban a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertessel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb
A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.
A Szabályzat elérhető a MOLECZ-FÉNY Kft. Facebook oldalának hírfolyamán (https://www.facebook.com/moleczlampak) kiemelt bejegyzésként.

11. A Facebook érvényességi területe/mentessége
A Facebook üzenőfalon meghirdetett nyereményjáték nincs kapcsolatban a Facebook, Inc. vagy a Facebook Ireland Ltd. társasággal. A nyereményjátékokat semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja vagy szervezi a Facebook, így nem alapoznak meg semmilyen jogigényt a Facebookkal szemben. A nyereményjátékok keretében megjelenő valamennyi információt a MOLECZ-FÉNY Kft. kizárólag Szervezőként bocsátja rendelkezésre.

Üzletünk

ORION MOLECZ - FÉNY
BUDAPEST
KAROLINA ÚT. 17
1113 BUDAPEST

Nyitva tartás:

 • Hétfő - Péntek: 8:30 - 17:30
 • Szombat: 9:00 - 14:00
 • Vasárnap: Zárva

Impresszum

Adatvédelem

Cégadatok:

 • Tel.: +36/1/385 22 12
 • Fax: +36/1/385 16 42
 • CÉGJEGYZÉKSZÁM:
  CG 01-09-263427
 • BANKSZÁMLASZÁM:
  18400010-03550663-30100013
 • ADÓSZÁM:
  10833791-2-43

KÖZLEKEDÉS HOZZÁNK

 • 61 - es villamos
 • 212 - es busz
 • Saját gépkocsi esetén
  jó parkolási lehetőség
  (2023.05.02-től fizetős zóna a Karolina út)